Sběr papíru, PET lahví a hliníku v základních a mateřských školách na území města Přerova

Sběr papíru, PET lahví a hliníku v základních a mateřských školách na území města Přerova

 

Tento projekt opět zrealizuje Statutární město Přerov ve spolupráci se společností Technické služby města Přerova, s.r.o.

 

Cíl projektu:

Po úspěšném vyhodnocení sběrové akce za rok 2013/2014 budeme pokračovat i v dalším školním roce a současně rozšiřujeme soutěž o sběr PET lahví a hliníku. Hlavním cílem projektu je podnítit veřejnost k třídění odpadu ve městě Přerově. Zapojením dětí základních a mateřských škol bude posíleno povědomí dětí o nutnosti chránit životní prostředí a třídit odpad. Výkupem papíru, PET a hliníku u jedné organizace bude mít město Přerov přesnou informaci o třídění odpadů ve městě. Motivací pro děti bude účast školy v soutěži o hodnotné ceny.

 

Průběh akce ve školním roce 2014/2015:

15. září 2014 – 31. května 2015

 

Soutěžní kategorie:

1) Nejlepší základní škola papír (přepočet kg na jednoho žáka). Cena: Šek v hodnotě 4 000,- Kč
 
2) Nejlepší třídní kolektiv papír (absolutní množství kg). Cena: Šek v hodnotě  4 000,- Kč
 
3) Nejlepší mateřská škola papír (přepočet kg na jedno dítě). Cena: Šek v hodnotě 4 000,- Kč
 
4) Nejlepší sběrač ve sběrných dvorech papír – absolutní množství kg
1. Cena:Tablet
2. Cena:Taška,tričko,myš a USB
3. Cena:Myš,USB,tričko

5) Nejlepší sběrač ve sběrných dvorech v PET – absolutní množství kg
1. Cena:Tablet
2. Cena:Taška,tričko,myš a USB
3. Cena:Myš,USB,tričko

6) Nejlepší sběrač ve sběrných dvorech v hliníku – absolutní množství kg - 
1. Cena:Tablet
2. Cena:Taška,tričko,myš a USB
3. Cena:Myš,USB,tričko

7) Nejlepší škola v absolutním množství sesbíraného papíru - Cena: Šek v hodnotě 4 000,- Kč

8) Nejlepší škola v absolutním množství sesbíraného PET - Cena: Šek v hodnotě 1 000,- Kč

9) Nejlepší škola v absolutním množství sesbíraného hliníku - Cena: Šek v hodnotě 1 000,- Kč

 

Organizace sběru starého papíru:
Sběr papíru bude stejně jako v minulém období prováděn jak v areálech ZŠ a MŠ, tak i ve sběrném dvoře, resp. nyní ve 2 sběrných dvorech. Sběr PET a hliníku bude prováděn pouze ve sběrných dvorech.

U základních a mateřských škol v Přerově budou v období od 15. 9. 2014 do 31. května 2015 dle předem stanoveného harmonogramu umístěny kontejnery na papír. Po dobu jednoho týdne budou moci děti, žáci a rodiče odevzdávat starý papír do tohoto kontejneru. V případě, že kontejner bude naplněn již v průběhu týdne, Technické služby města Přerova (dále jen TSMPr) zajistí na výzvu školy vyprázdnění kontejneru dříve. U ZŠ v 1. pololetí proběhne jedno kolo. Ve 2. pololetí proběhnou 2 kola přistavování kontejnerů.

 

Základní školy zajistí vážení papíru a evidenci o žácích a třídních kolektivech. Mateřské školy evidenci o jednotlivých dětech nevedou. TSMPr povedou evidenci také. Pro účely vyhodnocení soutěže v přepočtu na jednoho žáka, budou brány v úvahu údaje ze škol. Pro účely finančního vypořádání budou brány v úvahu údaje TSMPr. Rodičům bude umožněno od 15. 9. 2014  do 31. 5. 2015 odevzdávat papír, PET a hliník přímo ve sběrných dvorech TSMPr v Přerově v ulici Na hrázi a v ulici Želatovská, a to ve všední dny od 6 – 17 hodin, v sobotu od 8 – 12 hodin a v neděli od 12 – 15 hodin. Rodič nahlásí školu svého dítěte, TSMPr vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru a povedou evidenci za jednotlivé školy. Žák předá potvrzení škole.

TSMPr budou spolupracovat se školami, kterým bude finanční částka za výkup starého papíru zasílána ve dvou úhradách jejichž termíny budou uvedeny v kupní smlouvě. Ředitelé škol tuto záležitost projednají se sdružením rodičů a přátel školy, aby nedošlo k duplicitě organizování sběru starého papíru.

 

TSMPr garantují cenu za výkup surovin:
1,60 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy
1,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech
2,- Kč za kilogram odevzdaného papíru ve formě časopisů a letáků
2,- Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech ve formě časopisů a letáků
2,- Kč za kilogram PET
15,- Kč za kilogram hliníku

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru provedou TSMPr ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerov. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen za účasti vedení města, zástupců TSMPr a ředitelů škol proběhne v přerovském zámku nejpozději do 15. června 2015 (termín bude upřesněn). Vyhodnocení proběhne ve spolupráci s MMPr – odd. životního prostředí i ve sběru baterií.

 

Harmonogram sběru papíru pro MŠ ve školním roce 2014/2015


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581