Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

 

Cíl programu

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

 

Podporované projektové aktivity

a)    Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci, které je uskutečňováno formou kurzů poskytujících základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností – kurz logopedického asistenta.

b)    Tvorba a realizace školního projektu na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, navazujícího na školní vzdělávací program, včetně spolupráce s rodiči.

 

c)    Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole (moderní vybavení počítačovou technikou - interaktivní tabulí s dataprojektorem a výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

 

Realizace projektu „Cesty k rozvoji řeči“

V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 80 000. Kč.

Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikačních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Zaměřili jsme se rovněž na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti, na zlepšování informovanosti rodičů a snahu zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku.

Ze získaných prostředků jsme zakoupili moderní edukační pomůcky, vybavení a didaktický materiál do všech tříd včetně odloučeného pracoviště. Polovinu získané finanční částky jsme použili na zakoupení interaktivní tabule, která umožňuje vzdělávat děti moderní a zábavnou formou. Část financí byla použita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro jednu učitelku, která získala osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství, organizovaném NIDV ve Zlíně v rozsahu 64 hodin zakončeném vypracováním a obhajobou závěrečné kazuistické práce.

Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti dětí jsou podněcovány adekvátně jejich věku. Učitelky se zaměřují na základní faktory, které řeč ovlivňují, tzn. prostředí, sluchové a zrakové vnímání, motoriku a grafomotoriku. Ve skupinách či jednotlivě v krátkých vstupech rozvíjí u dětí artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásobu, schopnost vyjadřování.

V rámci projektu jsme realizovali ve všech třídách dlouhodobý projekt „Logopedické hrátky“, kdy učitelky s dětmi prováděly dechová cvičení, rozvíjely artikulační obratnost, zařazovaly fonematická cvičení, rozvíjely všechny čtyři jazykové roviny, procvičovaly grafomotoriku.

Nejmladší děti nacvičily divadelní představení, které pak zahrály rodičům, svým kamarádům i pedagogům. Přípravu provázely činnosti na zlepšování obratnosti mluvidel, ovládání dechu i tempa řeči, zdokonalování řečového projevu dětí, ale i prvky kooperace. Ze získaných prostředků jsme mohli zakoupit čepičky pro dramatizaci a maňásky. Tyto jsou dále v dramatických činnostech využívány téměř každodenně.

Děti střední věkové skupiny využívají obrazový materiál k rozvoji slovní zásoby, orientaci v ploše, rozvíjely logické myšlení a paměťové procesy při vyprávění děje pohádek

na velkoplošných obrazech. Pedagogové používají logopedické publikace zaměřené na upevňování správné výslovnosti, děti si procvičují správné vyslovování jednotlivých hlásek při hře s logopedickými pexesy.

Předškolní děti v plné míře využívají programy využitelné při edukaci na interaktivní tabuli, dále se u dětí rozvíjí artikulační obratnost při hrách se slovy, učí se upevňovat fonematické slyšení určováním hlásky na začátku, uprostřed a na konci slova, učí se rozlišovat distinktivní rysy hlásek (znělost a neznělost, krátké a dlouhé hlásky, nosovky apod.). Rodiče dětí a pedagogové z jiných mateřských škol měly možnost zúčastnit se ukázky edukační činnosti s využitím interaktivní tabule.

Děti všech věkových skupin si procvičují uvolňovacími cvičeními ramenní a loketní kloub, zápěstí a následně procvičují grafémy, jejichž osvojení dětem usnadňuje nácvik psaní v první třídě základní školy. Současně při manipulaci s grafickým materiálem vedou učitelky děti k dodržování zrakové hygieny.

Na odloučeném pracovišti se paní učitelky zaměřují na všechny jazykové roviny s ohledem na věkové zvláštnosti jednotlivých dětí, jelikož se jedná o heterogenní skupinu dětí.

Stále usilujeme o další zkvalitnění logopedické prevence, této problematice se budeme věnovat i nadále. Zakoupené pomůcky budou pedagogové využívat i po skončení projektu.

 

Logohrátky 2014.pdf (3,3 MB)

Sborník pomůcek .pdf (2,3 MB)

Věcné vyhodnocení logopedická prevence v r. 2014.pdf (265,3 kB)
 


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581