Přijímání dětí

 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, Přerov I – Město, 750 02

Směrnice ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

        Spisový / skartační znak

č.j. MSUT/289/18          2.1.  A

Vypracoval:

            Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka školy

      Schválil:

             Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

           04.04.2018

Směrnice nabývá platnosti dne:

           25.04.2018

Směrnice nabývá účinnosti dne:

           01.05.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
      součást tohoto předpisu.

 

I.                   Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, rozhoduje ředitelka mateřské školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

II. Všeobecné podmínky

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. Mateřská škola organizuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

III. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí:

· pro následující školní rok – v období řádného zápisu, jehož místo a termín stanovuje ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem

·  v průběhu školního roku – pokud to umožní kapacita mateřské školy

 

V ředitelně mateřské školy si zákonný zástupce dítěte vyzvedne:

· žádost

· evidenční list, na kterém musí být vyjádření lékaře:

a) o aktuálním zdravotním stavu dítěte

b) údaj o splněném povinném očkování; dítě, které nesplňuje povinné očkování, nemůže být do mateřské školy přijato

Údaj o splněném povinném očkování se nevyžaduje u dětí, které budou od následujícího školního roku plnit povinnou školní docházku.

· přihlášku ke stravování

· prohlášení o ochraně osobních údajů

Zákonný zástupce předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a doloží platným dokladem nebo čestným prohlášením v žádosti trvalý pobyt dítěte. Veškeré údaje jsou důvěrné.

 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem v žádosti o přijetí dny docházky dítěte do mateřské školy, délku jeho pobytu v těchto dnech, způsob a rozsah stravování (§ 1a odst. 4 a § 4 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění).

 

IV. Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dítěte do mateřské školy jsou posuzovány potřeby dítěte, nikoliv rodičů. Ředitelka tak vychází z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením až do naplnění celkové kapacity školy.

 

Pro zápis do mateřské školy je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne k 31. 8. v roce zápisu.

 

Ø  děti rok před zahájením povinné školní docházky za účelem povinného předškolního vzdělávání ve školském obvodu (spádové mateřské škole), kde má dítě trvalý pobyt; předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (dle § 34 odst. 1 školského zákona) 

8 bodů

 

Ø  děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu (spádové mateřské škole dle § 34 odst. 3 školského zákona)

7 bodů

 

Ø  děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu (spádové mateřské škole dle § 34 odst. 3 školského zákona)

6 bodů

 

Ø  děti dvouleté s trvalým pobytem na území města Přerova a jeho místních částech, pokud jsou psychicky a fyzicky zralé a naplňují požadavky kladeny zejména § 33 školského zákona  - cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání

5 bodů

 

Ø  děti rok před zahájením povinné školní docházky za účelem povinného předškolního vzdělávání s trvalým pobytem mimo školský obvod

4 body

 

Ø  děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem mimo školský obvod

3 body

 

 

Ø  děti tříleté s trvalým pobytem mimo území města Přerova

2 body

 

Ø  děti dvouleté s trvalým pobytem mimo území města Přerova

1 bod

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (dle § 16 odst. 9 školského zákona) rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

V případě rovnosti bodů (při shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlédnuto podle níže uvedeného pořadí:

 1)   k tomu, zda má dítě v mateřské škole současně docházejícího sourozence

        2)   k dřívějšímu datu narození – v případě shodnosti data narození rozhodne losování

       (rozhoduje tříčlenná komise, je proveden zápis s výsledkem losování)

 

V případě nenaplnění kapacity při řádném zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání se přijímají i děti s trvalým bydlištěm mimo trvalý pobyt na území města Přerova a jeho místních částech.

 

 

V. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zpravidla do 30 dnů od podání žádosti zákonným zástupcem při splnění daných podmínek na dobu neurčitou bez stanovení zkušební doby pobytu dítěte v mateřské škole.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě v mateřské škole alespoň na dobu 15 dnů a rovněž na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání nevyhovuje, jsou doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou.

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání.

Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit úplatu za předškolní vzdělávání stanovenou ředitelkou mateřské školy na daný školní rok i v případě, že dítě nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku.

 

 

VI. Odhlášení dítěte z předškolního vzdělávání

Pokud zákonný zástupce odhlásí dítě z předškolního vzdělávání, učiní tak písemně. V tomto případě nevydává ředitelka mateřské školy žádné písemné rozhodnutí.

 

 

VII. Závěrečné ustanovení

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu výše uvedená kritéria v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené v rejstříku škol.

Tato směrnice je platná i pro odloučené pracoviště.

 

 

VIII. Účinnost

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 5.2018 na dobu neurčitou.

Současně se ruší směrnice ze dne 26. 4.2017.

 

 

 

V Přerově dne 25.04.2018                                             Bc. Michaela Gálíčková,

                                                                                               ředitelka školy