Pravidla stravování

Vnitřní řád   Ř Á D

upravující pravidla  stravování pro mateřské školy

 

Název: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30

Provozovna:  U tenisu 4

 

Ředitelka ZŠS:                                                                     Bc.Ondrášová Hana

Vedoucí provozu U tenisu 4            :                                  Ogounová Alena

Pokladní - evidence docházky a stravného:                      Spáčilová Sońa

Hlavní kuchařka:                                                                Červinková Lenka  

Telefon:                                                                                581 201 259

 

 Úřední hodiny:                                                                   7.00 – 8.00 hodin

            11,30 – 14.00 hodin

1. Výše stravného

 Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008  Sb. Je určena výší finančního normativu a odpovídá hodnotě potravin, která odpovídá finančnímu limitu na nákup potravin pro strávníky podle jejich věkové skupiny

 

2. Placení stravného

 Rodiče dětí MŠ vyplní přihlášku ke stravování. Placení stravného se provádí inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího

souhlasu s inkasem na účty ZŠS čís. 0100090621/0800-sporožirový účet, 1881772389/0800 – ostatní účty, přičemž každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol, nebo v hotovosti. Termín úhrady stravného ze sporožirových účtů a inkasa z jiných bank je prováděn k datu 20tého každého měsíce. Pokud platba nebude provedena, stravné musí být uhrazeno v hotovosti v ZŠS  provozovna U tenisu 4.  

 

Stravné se platí vždy předem na následující měsíc.

V případě, že platba nebude uhrazena v termínu, uvědomí dodavatel stravy strávníka

(odpovědného zástupce) prostřednictvím mateřské školy o vzniklém nedoplatku a vyzve ho k okamžitému zaplacení. Pokud nebude stravné ihned uhrazeno, pozastaví se pro něj výdej stravy.

 

3. Přihlášky a odhlášky

Objednání a odhlášky stravy lze provést nejpozději do 12,00 hod. předchozího pracovního dne.

Přihlášky a odhlášky stravy na dobu nepřítomnosti dítěte je nutno provést v mateřské školeTelefonické odhlášky volejte do kanceláře  MŠ.

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit. (vyhláška 107/2005 Sb.) Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

V době hlavních prázdnin se zájemci o odběr stravy přihlašují závazně, stravné je hrazeno vždy předem v hotovosti.

V případě dalších dotazů nebo informací se obraťte na odpovědné pracovnice osobně nebo telefonicky (581 201 259).

 

4. Ostatní

Počty jídel bude odpovědný pracovník MŠ hlásit provozovně  ZŠS v rozmezí 12,00 – 12,30 hodin na následující den. Na opožděné odhlášky nebude brán zřetel.

 

Ředitelství mateřské školy zajistí odvoz stravy 2x denně a to od 7.15 hodin přesnídávky a od 10.45 hodin obědy včetně odpolední svačiny.

Dodavatel opatří přepravní nádoby údaji o počtu porcí a dalšími předepsanými náležitostmi. Za převoz a výdej stravy zodpovídá ředitelství mateřské školy.

 

Ředitelství MŠ zajišťuje z vlastních zdrojů stolní inventář a nádoby na přepravu jídla. Současně plně odpovídá za dodržování hygienických zásad pro přepravu a výdej jídla, zejména pak za čistotu přepravních gastronádob.

 

V případě výletů, školy v přírodě apod. je nutné z provozních důvodů informovat dodavatele stravy nejméně s týdenním předstihem.

 

Uzavření provozu o hlavních prázdninách budou obě smluvní strany vzájemně konzultovat s časovým předstihem.

 

Případné stížnosti, náměty apod. je třeba řešit operativně  i h n e d .

 

Příprava stravy se řídí recepturami pokrmů pro školní stravování a provoz platnými směrnicemi a vyhláškami zejména: Zákon 561/2004 Sb školský zákon, Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, Nařízení EP č.852/2004,Vyhláška č. 602/2006 a dále, vše v dalším znění. Citované zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři MŠ nebo ZŠS.

 

Mateřská škola je povinna prokazatelně seznámit rodiče s úplným zněním Vnitřního řádu,  tento bude vyvěšen v mateřské škole, na viditelném a rodičům přístupném místě.

                                   

V Přerově dne 28. 8. 2017

Zpracovala: Ogounová Alena, vedoucí provozu U tenisu 4

Schválila: Bc. Hana Ondrášová, ředitelka ZŠS