Koncepce školy

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2014 – 2018

 

OBSAH

 1. Základní údaje o mateřské škole
 2. Současný stav – kde jsme nyní
  1. Organizace provozu
  2. Organizace tříd
  3. Vzdělávací program mateřské školy
 3. Cíle – proč, odkud a kam škola směřuje
  1. Oblast personální
  2. Oblast materiální         
  3. Oblast finanční
  4. Oblast vzdělávací
 4. Prostředky realizace – jakým způsobem chce škola cíle realizovat
  1. Oblast personální
  2. Oblast materiální
  3. Oblast finanční
  4. Oblast vzdělávací
 5. Kvalita výsledků vzdělávání
 6. Prezentace školy
 7. Spolupráce mateřské školy s veřejností
 8. Závěr

 

 

1. Základní údaje o mateřské škole

Název školy: Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Sídlo školy: Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 2, PSČ 750 02

Telefon: 581331581, mobil 602116463

E-mail: reditelka@msutenisu.cz

IČ: 60782200

Identifikátor právnické osoby: 600145786

IZO mateřské školy: 107631539/01

IZO školní jídelny – výdejny: 120200481/01

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Henčlov, Zakladatelů 9

Telefon: 581332402

E-mail: henclov@msutenisu.cz

IZO mateřské školy: 107631539/02

IZO školní jídelny - výdejny: 120200481/02

Ředitelka školy: Bc. Michaela Gálíčková, jmenována s účinností od 6. října 2003

Název zřizovatele: Statutární město Přerov

Sídlo zřizovatele: Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34, PSČ 750 11

IČ: 00301825

Počet pracovníků školy ke dni vypracování koncepce ve školním roce 2014-2015: celkem 15

 

 

Zpracovala: Bc. Michaela Gálíčková
Datum: 28. 8. 2014

 

 

2. Současný stav – kde jsme nyní

Mateřská škola Přerov U tenisu 2 je příspěvková organizace s právní subjektivitou, kterou nabyla 1. 7. 1994. Založena a slavnostně otevřena k užívání byla 1. 10. 1974, tudíž v roce 2014 mateřská škola oslaví své 40. výročí založení. Dne 27. března 1996 byla zařazena do sítě škol. Na základě rozhodnutí zastupitelstva a poté odsouhlasením zřizovatele byl ředitelce školy uložen úkol zajistit znovuzprovoznění Mateřské školy v Henčlově, Zakladatelů 9. Tato byla otevřena 1. 9.2010 a stala se tak odloučeným pracovištěm Mateřské školy U tenisu 2.

2. 1. Organizace provozu

V Mateřské škole U tenisu 2 pečuje o 100 dětí osm kvalifikovaných pedagogů a tři provozní pracovnice. Na jednotřídním odloučeném pracovišti pro 25 dětí pracují dvě kvalifikované učitelky a jedna provozní pracovnice. K zajištění zvýšené agendy související s navýšením počtu dětí na odloučeném pracovišti je zaměstnána od 1. 9. 2010 nově
na snížený úvazek jedna administrativní pracovnice.

Údaje jsou uvedeny v přepočteném počtu vzhledem ke sníženým úvazkům zaměstnanců:

pracoviště

ředitelka,

vedoucí učitelka

učitelka

školnice

uklízečka

výdej stravy

Mateřská škola Přerov,

U tenisu 2

1,0

6,6

1,0

1,15

0,85

Mateřská škola Henčlov, Zakladatelů 9, odloučené pracoviště

1,0

0,94

0,7

0

0,3

 

Plnohodnotná strava je zajištěna a dovážena ze Školní jídelny U Tenisu 4, smlouva je uzavřena se Zařízením školního stravování, Kratochvílova 30 pro obě mateřské školy. Děti mají zajištěno celodenní stravování, zaměstnanci školy mají možnost odběru jednoho   hlavního jídla.

2.2. Organizace tříd

Na základě snazšího adaptačního procesu u dětí na prostředí mateřské školy vycházíme vstříc požadavkům rodičů, umožňujeme docházku sourozenců do jedné třídy a řešíme vzájemně individuální požadavky. Proto není zařazení dětí striktní podle věku, ale je uvedeno v určitém rozpětí. Děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky soustřeďujeme pak již do 4. třídy, někdy i do 3. třídy. Vždy záleží na počtu předškolních dětí a na požadavcích rodičů, takže přesnou organizaci tříd stanoví ředitelka školy v červnu na následující školní rok po individuálních konzultacích s rodiči.
Na odloučeném pracovišti tato organizační příprava pozbývá významu, jelikož se jedná
o heterogenní třídu.

Uvedená kapacita obou mateřských škol je v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

pracoviště

počet tříd

počet dětí

věkové složení dětí

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

4

25

1. třída - 3 až 5 leté

25

2. třída - 3 až 5 leté

25

3. třída - 4 až 6 leté

25

4. třída - 4 až 6 leté, děti s odkladem povinné školní docházky

Mateřská škola Henčlov, Zakladatelů 9 odloučené pracoviště

1

25

1. třída - 3 až 6 leté, děti s odkladem povinné školní docházky

 
Provozní doba Mateřské školy U tenisu 2 je od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

Provozní doba Mateřské školy Henčlov je od 6.30 hodin do 16.00 hodin (prodloužení provozní doby vstoupilo v platnost od 1. 9. 2014 na základě požadavků rodičů).

 

2.3. Vzdělávací program mateřské školy

Záměry a cíle školního vzdělávacího programu jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP je základem pro tvorbu třídních vzdělávacích programů, jejichž podoba je plně v kompetenci učitelek. Všechny učitelky byly a jsou zařazeny podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě do 9. platové třídy a tudíž každá je povinna vytvářet třídní vzdělávací program k zajištění kvalitní edukační činnosti. Vytvořený TVP je jejich každodenním pracovním materiálem, který zpracovávají, doplňují a mění podle aktuálních potřeb. Vzdělávací program školy je od roku 2010 do současnosti naplňován podle školního vzdělávacího programu „Jsme jeden s druhým spojeni a tvoříme ráj na Zemi“. Byl vytvořen pedagogy jako přirozená nutnost po sloučení s nově vytvořeným odloučeným pracovištěm Mateřské školy v Henčlově. Po vyhodnocení SWOT analýzy byl vytvořen jednotný ŠVP, na kterém se spolupodíleli pedagogové obou mateřských škol.

Samotný název vypovídá, že záměry a cíle edukace jsou zaměřeny na vzájemnou spolupráci a vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, dodržování společných pravidel soužití, vytváření atmosféry laskavosti, porozumění, tolerance, empatie. Důraz je kladen na úctu ke každému jednotlivci, respekt, soudržnost, pomoc a slušnost. Školní vzdělávací program je zpracován se smyslem rovnoměrně, vyváženě a uceleně nabízet dětem širokou škálu podnětů z různých oblastí lidské činnosti, rozvíjet duševní pohodu, psychickou i tělesnou otužilost a zdatnost, intelekt, řeč a jazyk, utvářet vztahy dětí k ostatním dětem a dospělým, osvojit si základy společenských, morálních a estetických hodnot, založit elementární povědomí o vlivu člověka na vše, co jej obklopuje. Neopomenutelným cílem je radost dětí ze života v kolektivu ostatních.

Název ŠVP má ovšem širší záběr s přesahem do vzájemné interakce dítě - pedagog, pedagog - rodič, škola - škola, klima školy - veřejnost, škola - zřizovatel.

 

 

3. Cíle – proč, odkud a kam škola směřuje

Současný edukační proces je plánován podle ŠVP vytvořeného na období školních let 2010-2011 až 2014-2015. Znamená to tedy, že současná koncepce rozvoje školy vychází z výsledků ukončujícího ŠVP „Jsme jeden s druhým spojeni a tvoříme ráj na Zemi“ a je plánována na období let 2014 – 2018. Aby byl proces smysluplný, musí mít mateřská škola:

 • kvalitní podmínky (personální, materiální, finanční)
 • kvalitní edukační činnost (vzdělávání)
 • kvalitní výsledky edukace

 

3.1. Oblast personální

Za uplynulé období se podařilo „omladit“ pedagogický tým. Výhodou je entuziasmus a pozitivní myšlení v týmu, nevýhodou je přechodné období, kdy tři učitelky čerpají rodičovskou dovolenou. Vzhledem k situaci, že mateřská škola vzdělává i děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace, byla do pracovního týmu přijata učitelka s ukončeným bakalářským studijním oborem Speciální pedagogika předškolního věku. Stejný obor absolvovala v roce 2014 i ředitelka školy. Podle typu a stupně zdravotního postižení schvaluje Speciální pedagogické centrum a poté KÚ Olomouckého kraje asistenta pedagoga.

Cíle:

 • stabilní pedagogický tým
 • motivace zaměstnanců při studiu bakalářských studijních oborů – pedagogika
  předškolního věku, speciální pedagogika předškolního věku
 • podpora vzdělávání v oblasti logopedie v rámci DVPP – logopedický asistent
 • podpora sebevzdělávání a jeho využití v praxi
 • týmová spolupráce všech zaměstnanců, kterých se práce v mateřské škole týká

 

3.2. Oblast materiální

V červnu 2010 bylo rozhodnutím zřizovatele uděleno ředitelce školy zajistit  rekonstrukci a vybavení Mateřské školy v Henčlově včetně revitalizace školní zahrady, která se stala odloučeným  pracovištěm pro 25 dětí. V průběhu dalších tří let se ve třech etapách podařilo vyměnit stará dřevěná okna za plastová. Na hlavní budově Mateřské školy U tenisu byla celoplošně obnovena střešní krytina. Dvěmi etapami byla vyměněna plastová okna v 1. patře budovy z pohledu do zahrady a poté z ušetřených provozních prostředků okna na bočních stranách hlavní budovy. Na zahradě školy MŠ U tenisu byl z důvodu zajištění bezpečnosti dětí před pádem oplocen anglický dvorek a byla vybudována branka oddělující areál zahrady od přístupové cesty.

V rámci zkvalitnění připravenosti pedagogů byly třídy vybaveny 2 notebooky, připojením k internetu a tiskárnou. Stejné vybavení je na odloučeném pracovišti.

Cíle:

 • dokončit výměnu oken v celém přízemí MŠ U tenisu z pohledu do zahrady (únik tepla okny přes terasu, zamezení průvanu)
 • vyměnit okna v oddělené budově ředitelny školy
 • obnovit lůžkoviny (set polštář, peřina)
 • vybavit školní zahradu Mateřské školy U tenisu herními prvky – pružinová houpadla, lanová pyramida, kolotoč
 • vybavit předškolní třídu interaktivní tabulí s dataprojektorem – MŠ U tenisu
 • dovybavit herny a třídy nábytkem s cílem vytvoření pracovních a herních koutků
 • obnovovat zastaralé učební pomůcky moderními
 • výměna podlahové krytiny 2 tříd a vymalování celého přízemí včetně vstupních prostor – MŠ U tenisu
 • zabezpečení vstupu do budovy – zřízení zvonků u vstupních dveří do jednotlivých tříd
 • investice prostředků do nutných oprav a údržby – obě mateřské školy

 

3.3. Oblast finanční

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, na základě vnitřní kontroly hospodárně využívá přidělené finanční prostředky. Od roku 2010 sloučením s Mateřskou školou

Henčlov v jeden subjekt finančně zajišťujeme a podporujeme provoz tohoto odloučeného pracoviště.

Cíle:

 • hospodárně a ekonomicky využívat finanční prostředky školy všemi zaměstnanci
 • každoročně určit priority ve vybavování v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu
 • kontrolní činnost zaměřit na šetrné zacházení s učebními pomůckami nejen dětmi, ale i pedagogy
 • oslovit sponzory k materiální a finanční podpoře školy
 • spolupracovat s rodiči při dovybavení školní zahrady - sponzorské dary
 • zapojit se do vyhlášených rozvojových programů a projektů MŠMT (Rozvojový program logopedické prevence v předškolním vzdělávání, ČEZ – Podpora regionů)

 

3.4. Oblast vzdělávací

Vzájemné vztahy jsou v dnešní společnosti narušeny uspěchanou dobou, zvyšuje se počet dětí z neúplných nebo sociálně slabých rodin. Do hlavního vzdělávacího proudu jsou zařazeny děti individuálně integrované (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie), děti s diagnózou ADHD, děti cizinců (Ukrajina, Mongolsko, Vietnam). Proti tomu mateřskou školu navštěvují děti rodičů, jejichž hlavní prioritou je rozvoj vědomostí a dovedností. Součástí celkového rozvoje osobnosti dítěte jsou ovšem i hodnoty a postoje jako je rozvíjení emoční inteligence, schopnost empatie a sociálního cítění. Ty bývají „až na druhém místě“. Děti jsou ve srovnání s dřívějším obdobím silnějšími individualitami, což současná moderní škola musí respektovat. Začínáme vzdělávat i děti mimořádně nadané.

       Cíle:

 • příznivá atmosféra, individualizovaný přístup
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, dialogu, kooperace, schopnosti spolurozhodovat
 • v atmosféře osobní pohody rozvíjet zdraví, řeč, schopnosti a dovednosti, které umožní další rozvoj dítěte
 • rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, rozvoj sebevědomí a sebedůvěry
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zohledňovat vzdělávací potřeby cizinců
 • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními
 • pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich smysluplnost a použitelnost vzhledem k věku dítěte
 • zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování
 • zajištění edukace pedagogy dosahujícími profesionální a odbornou úroveň

 

 

4. Prostředky realizace – jakým způsobem chce škola cíle realizovat

4. 1. Oblast personální

 • týmová spolupráce všech zaměstnanců školy
 • ohodnocení kreativity, využívání moderních učebních pomůcek
 • proškolení pedagogů k využívání moderních technologií – interaktivní tabule
 • profesionální motivace při vysokoškolském studiu – zvýšení sebevědomí, prestiž předškolního pedagoga, osobní růst, finanční ohodnocení, konkurenceschopnost

na trhu práce

 • zajištění profesionální péče o individuálně integrované děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištění realizace logopedické prevence v rámci supervize klinického logopeda

ze SPC logopedického Olomouc

   

4. 2. Oblast materiální

 • udržování vnitřních i venkovních prostor podle bezpečnostních a hygienických norem
 • zajišťování kvalitního pracovního prostředí pro přípravu pedagogů (IT technika, internet, moderní edukační materiály a pomůcky, modernizace učitelské knihovny)
 • zajišťování pravidelných revizí, prověrek BOZP a PO
 • pravidelné kontroly zajišťující dodržování vyhovujících světelných¸ prostorových a hygienických podmínek
 • dodržování vyhovujících hygienických podmínek při přepravě a výdeji stravy
 • dodržování hygienických norem při manipulaci s prádlem

 

4. 3. Oblast finanční

 • z přiděleného rozpočtu pro daný kalendářní rok hradit náklady spojené s provozem školy
 • spolupracovat se zřizovatelem
 • realizovat výběrová řízení a postupovat podle vnitřní směrnice realizace veřejných zakázek malého rozsahu
 •     získávání finančních prostředků z dalších zdrojů (sponzorské dary, projekty)
 •     zlepšovat hospodářský výsledek školy zapojením do sběru druhotných surovin

 

4. 4. Oblast vzdělávací

 • zajišťovat adaptaci dětí na prostředí mateřské školy dle individuálních potřeb
 •   využívat moderní informační a komunikační prostředky, technologie pro získávání

nových poznatků zábavnou a pro děti přitažlivou formou (interaktivní učebna)

 • preferovat efektivní druhy učení (skupinové, prožitkové, situační)
 • učit děti vyjadřovat svůj vlastní názor a naslouchat druhým
 • používat častěji formy prožitkového učení – exkurze, pokusy, manipulace s materiály, k tomu účelu zřizovat pracovní koutky
 • učit se pro život důležitým kompetencím, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti
 • naplňování klíčových kompetencí pro osobnostní rozvoj každého dítěte
 • využívat projekty a námětové akce
 • inovace školního vzdělávacího programu na základě evaluace
 • začlenění priorit do předškolního vzdělávání podle doporučení MŠMT (rozvíjení předčtenářských dovedností, matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, zajišťování logopedické prevence)
 • povinné zakomponování logopedické prevence do plánování tematických celků TVP
 • začlenění spolupráce s rodinou do tematických celků TVP
 • zařazování doplňkových programů tříd zaměřených na tělesnou zdatnost a otužilost jako důležitý předpoklad výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • Zpívejme si , zpívejme: nácvik správného dýchání, uvědomělé ovládání dechového ústrojí
 • Šikovné ručičky: rozvoj jemné motoriky, uvolňování ruky, posilování trpělivosti a schopnosti dokončit započaté dílo, rozvoj fantazie
 • Minitenis: koordinace pohybů, rychlost, přesnost, zdravá soutěživost, zvyšování duševní zdatnosti a odolnosti, dodržování pravidel, ovládání tenisové rakety
 • Saunování: rozvoj celkové otužilosti organismu, zlepšení obranného systému dětí, příznivé účinky na duševní zdraví, odstraňování napětí
 • Předplavecký výcvik: otužování vodou a vzduchem, získávání základních plaveckých dovedností
 • Lyžařský výcvik: rozvoj obratnosti a rovnováhy, posilování vytrvalosti, houževnatosti, radost z pohybu
 • Grafomotorická průprava: uvolňovací a průpravná cvičení ruky a zápěstí, příprava na nácvik psaní
 • Tanečky pro kluky a holčičky: rozvoj rytmického cítění, koordinace pohybů

ve spojení s hudbou, má pozitivní vliv na tělo i mysl, rozvíjí prostorovou orientaci
 

5. Kvalita výsledků edukace

 •     spokojené a zdravé dítě
 •     dítě přiměřeně samostatné
 •     dítě zdravě sebevědomé
 •     schopné řešit problémové situace
 •     s dobrými mravními a společenskými základy
 •     dítě schopné žít a spolupracovat v kolektivu vrstevníků
 •     zralé a připravené na primární vzdělávání

 

6. Prezentace školy
Prezentace školy se zvýšila především ve vztahu k vyhledávání informací o škole na internetu. Od posledního hodnotícího období si stránky tvoříme sami a jsou tudíž vždy aktuální. Zjišťujeme týdenní sledovanost, která se pohybuje kolem 180 vstupů týdně. Stránky školy vyhledávají rodiče, což je pro mnohé v současnosti naprosto běžná forma získávání informací.

Podařilo se vytvořit logo mateřské školy, které zdobí vstup do školy, webové stránky školy a využíváme jej při různých akcích.

Každoročně prezentujeme školu v Městském domě na přehlídce Mateřinky v pohybu nacvičeným vystoupením.

O svých aktivitách seznamujeme v regionálním tisku – Přerovský a hranický deník.
Pořádáme Den otevřených dveří, kde zájemce seznamujeme s programem a organizací školy.

V závěru školního roku jsou předškolní děti ukončující docházku do mateřské školy prezentováni na table předškoláků.

Prezentovat školu budeme veřejnosti a rodičům při nadcházejícím 40. výročí založení školy - 1.10.2014.
 

7. Spolupráce s veřejností

Mateřská škola je otevřena veřejnosti. Primárně se jedná o rodiče, odborná a školská zařízení, ale i jiné subjekty, se kterými škola spolupracuje v rámci pestré edukační činnosti.
 

Pedagogicko-psychologická poradna

 • spolupráce v rámci poradenské činnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce v otázce školní zralosti
 • beseda k tématu školní připravenost

SPC

 • podle druhu zdravotního postižení (SPC Olomouc pro děti s mentálním postižením a s PAS, SPC logopedické Olomouc – pobočka Přerov)
 • depistáž, zjišťování stavu výslovnosti u dětí se souhlasem zákonného zástupce

UP Olomouc

 • zajišťování asistentské praxe

GJB a SPgŠ Přerov

 • vedení průběžné praxe studentek 3. a 4. ročníku (říjen až květen)
 • vedení souvislé praxe studentů pedagogického lycea
 • účast na divadelním představení studentek pro děti

Magistrát města Přerova

 • sběr druhotných surovin -  papír, baterie
 • účast ve výtvarných soutěžích

Sekce tělesné výchovy pro mateřské školy

 • vystoupení dětí na akci Mateřinky v pohybu
 • vánoční vystoupení dětí v Domově pro seniory
 • Atletické přebory mateřských škol

Tělovýchovná jednota Sokol Přerov

 • rozvoj pohybových dovedností cvičením na nářadí
 • účast v soutěži gymnastický trojboj

Hotel FIT

 • pravidelné saunování dětí (říjen – duben)

Rok s pohybem Olomouc

 • lyžařský kurz pro děti

Plavecký areál Přerov

 • předplavecký výcvik dětí

Minitenisová škola Huťka a Doseděl

 • tenisové základy pod vedením trenéra Pavla Huťky

Sdružení Podané ruce

 • canisterapie s fenkou Bájou s platnou zkouškou doloženou osvědčením

NIDV – Olomouc, Zlín

Schola Servis Přerov

 • akreditované vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogy

BIOS Přerov

 • exkurze
 • prožitkové tematické přednášky
 • výstavy

Základní škola U Tenisu 4

 • návštěva předškolních dětí v ZŠ
 • návštěva pedagoga a vychovatelky při besedě Školní připravenost
 • návštěva pí učitelky v MŠ, pohybový program pro předškoláky
 • cvičení předškoláků v gymnastické hale
 • symbolické předávání předškoláků na Zahradní slavnosti řediteli ZŠ
 • předávání pozvánek rodičům na akce organizované ZŠ

Základní škola Želatovská

 • lekce in- line bruslení pro děti na zimním stadionu
 • zveřejňování pozvánek na akce pořádané ZŠ
 • účast na akci Mikulášování

 

Základní škola Trávník

 • účast dětí na akcích Pohádkové učení, vánoční a velikonoční salon

 

Základní škola Troubky

 • návštěva první třídy s družinou před zápisy do ZŠ

 

8. Závěr

Zpracovaná koncepce slouží jako pracovní materiál, který se může vlivem objektivních nebo subjektivních okolností měnit. Výhledově se chceme mimo výše uvedené naplňování školního vzdělávacího programu zaměřovat na poskytování edukace odborně kvalifikovanými pedagogy individuálně integrovaným dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tam, kde je integrace vzhledem ke druhu a stupni zdravotního postižení přínosná. S tím souvisí upevňování spolupráce se SPC zaměřenými na daný druh zdravotního postižení integrovaného dítěte. Budeme zvyšovat spolupráci s rodiči všech dětí formou konzultací, dnů otevřených dveří, společně konaných akcí pro děti, neformálními setkáními.

Další kvalitativní zvýšení edukačního procesu vidím v motivaci pedagogů ke zvyšování odbornosti vysokoškolským studiem a podpoře alespoň dalších dvou pedagogů k absolvování kurzu logopedického asistenta v rámci DVPP. S tím souvisí zajištění supervize klinického logopeda při provádění logopedické prevence.

Důležité je prohlubování spolupráce s rodinou založené na oboustranné důvěře. Čím delší je vzájemný vztah, tím více je otevřenější. Docílení tohoto stavu znamená zajistit postup učitelek s dítětem po celou dobu docházky do mateřské školy.

Věřím, že zajištěním optimálních vstupních podmínek bude vytvořeno klidné a pohodové pracovní prostředí jak pro děti, tak pro učitelky a výsledkem bude i v budoucnu spokojené a pro další učení připravené dítě.