Veselé zpívanky

Učitelka: Petra Voldánová

Nejpřirozenějším hudebním projevem dětí je zpěv. Správný zpěv rozvíjí hlasová výchova. Jejím cílem je naučit děti ovládat hlasové ústrojí a vytvořit základy kultivovaného zpěvu. Hlavním úkolem Veselých zpívánek bude rozvoj hudebnosti u dětí, rozšiřování hlasového rozsahu, správné používání hlasu a také snaha o vytvoření kladného vztahu dětí k hudbě. Děti se budou učit základní hudební činnosti.

Základní hudební činnosti: zpěv písní, poslech, melodizace a rytmizace říkadel, hra na tělo, hra na dětské hudební nástroje, hudebně pohybová výchova

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvíjení hudebních dovedností - zpěv, melodizace, rytmizace, hra na dětské nástroje

- vytváření správných hlasových návyků

- upevňování melodického a rytmicky správného zpěvu

- zlepšování dovednosti hry na dětské Orffovy nástroje

- rozvíjení hudebního vkusu

- zlepšování reakce na předehru a mezihru u písní

- vytváření pozitivního vztahu ke zpěvu, k poslechu, k hudbě, ke kultuře a umění

- rozvíjení estetického cítění

- rozvíjení a upevňování správné intonace, radosti ze zpěvu

- zlepšování radosti z pohybu ve spojení s hudbou

 

Vzdělávací nabídka:

- zpěv písní s doprovodem klavíru

- poslech hudebních skladeb z CD

- melodizace a rytmizace říkadel

- hra na rytmické nástroje

- seznámení s melodickými nástroji

- hra na tělo - tleskání, pleskání, dupání ...

- hudebně pohybové hry

 

Zpěv písní:

Děti se budou učit zpívat písně přiměřené svému věku. Budou zpívat s oporou učitelky a s klavírním doprovodem. Při zpěvu bude učitelka dbát na správnou dynamiku, rytmickou a intonační přesnost a na dodržování didaktických zásad. Repertoár písní bude postupně doplňován dle týdenních témat, ročních období atd.

 

Orientační repertoár písní:

Filip je náš kamarád

Pořádná

Muzikantská rodina

Na svatého Martina

Vlaštovičko, let´

Kruh

V lese

Vyletěl si pyšný drak

Haló, haló

Začínáme spolu

Krásný den

Zimní nálada

Bílá zima

Když přijde zima

Bílá vánoční čas

Písnička o meluzíně

V předjaří

Petrklíč

Když prší

Pusa pro maminku

 

Poslech:

Pro rozvoj kladného vztahu k hudbě a utváření vkusu je důležitý také poslech. Děti budou poslouchat skladby různého charakteru. Nejdříve budou poslouchat pouze krátké asi 1 – 3 minutové skladby vhodné pro děti. Seznámí se se skladbami rychlými i pomalými, tiše a hlasitě znějícími atd.

K poslechu budou použity kazety a CD s vhodnými skladbami pro děti předškolního věku.

 

Repertoár poslechových skladeb:

CD Dětská říkadla a písničky

CD Louka – písničky pro nejmenší dětičky

CD Yanni – relaxační hudba

CD Dětské muzikály – zpívané pohádky

 

Melodizace a rytmizace:

Na dětských říkadlech si děti budou procvičovat správnou výslovnost, intonaci, rytmus slova a také smysl pro hudební formu.

 

Orientační repertoár říkadel:

Žába leze do bezu

Utíkej, Káčo, utíkej

Koleda, koleda, Štěpáne

Kačena divoká

Bude zima, bude mráz

Á, bé, cé, dé, kočka přede

Běžel tudy zajíček

Jede ježek z kopečka

 

Hra na tělo a hra na dětské nástroje:

Děti se budou seznamovat s dětskými Orffovými nástroji rytmickými a melodickými.

Rytmické: hůlky, bubínek, tamburína, triangl, rumbakoule atd.

Melodické: zvonkohra, metalofon, xylofon

Na rytmické nástroje se budou děti také učit hrát.

Jako průprava hry na rytmické nástroje bude využívána také hra na tělo – tleskání, dupání, pleskání a další.

 

Hudebně pohybová výchova:

Předškolní děti vnímají a prožívají hudbu nejčastěji prostřednictvím pohybu. Velmi důležité je pohybovou aktivitu rozvíjet a vést děti k hlubšímu prožitku. Pohybová složka v hudebně pohybových činnostech bude obsahovat jednoduché pohyby – chůzi, běh, poskoky, lezení, podřepy, pohyby rukou atd. V hudebně pohybové výchově se bude učitelka snažit, aby děti získaly schopnost prostorové orientace – pohyb vpřed, pohyb vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů atd.

Do hudebně pohybových činností bude učitelka zařazovat dramatizaci písní – děti vyjadřují obsah písně pohybem, tělesná cvičení spojená s hudbou a hry se zpěvem.