Zpívejme si, zpívejme                                                   

Učitelka: Vlasta Trubačová

Nejpřirozenějším hudebním projevem dětí je zpěv. Správný zpěv rozvíjí hlasová výchova. Jejím cílem je naučit děti ovládat hlasové ústrojí a vytvořit základy kultivovaného zpěvu. Hlavním úkolem Zpívánek bude rozvoj hudebnosti u dětí, rozšiřování hlasového rozsahu, správné používání hlasu a také snaha o vytvoření kladného vztahu dětí k hudbě. Děti se budou učit základní hudební činnosti.

 

Základní hudební činnosti: zpěv písní, poslech, melodizace a rytmizace říkadel, hra na tělo, hra na dětské hudební nástroje, hudebně pohybová výchova

 

Dílčí vzdělávací cíle :

- rozvíjení hudebních dovedností - zpěv, melodizace, rytmizace, hra na dětské nástroje

- vytváření správných hlasových návyků

- upevńování melodického a rytmicky správného zpěvu

- zlepšování dovednosti hry na dětské Orffovy nástroje

- rozvíjení hudebního vkusu

- zlepšování reakce na předehru a mezihru u písní

- vytváření pozitivního vztahu ke zpěvu, k poslechu, k hudbě, ke kultuře a umění

- rozvíjení estetického cítění

- rozvíjení a upevńování správné intonace, radosti ze zpěvu

- zlepšování radosti z pohybu ve spojení s hudbou

 

Vzdělávací nabídka :

- zpěv písní s doprovodem klavíru

- poslech hudebních skladeb z CD

- melodizace a rytmizace říkadel

- hra na rytmické nástroje

- seznámení s melodickými nástroji

- hra na tělo - tleskání, pleskání, dupání...

- hudebně pohybové hry

 

Zpěv písní :

Děti se budou učit zpívat písně přiměřené svému věku. Budou zpívat s oporou učitelky a s klavírním doprovodem. Při zpěvu bude učitelka dbát na správnou dynamiku, rytmickou a intonační přesnost a na dodržování didaktických zásad. Repertoár písní bude postupně doplńován dle týdenních témat, ročních období atd.

 

Orientační repertoár písní :

Barevná písnička

Jaro, léto, podzim, zima

Zpívejme si, zpívejme

Nepořádný krtek

Popěvky

Mám šáteček, mám

Jede ježek z kopečka

Listopad

Podzim

Vrabec a sýkorka

Vrabec v zimě

Pan malíř už domaloval

Na tom pražským mostě

Pekla vdolky

Maluje sluníčko

Písnička pro čerta

Předvánoční

Vítejme Vánoce

Sáně

Pod kopcem u lesa

 

Poslech :

Pro rozvoj kladného vztahu k hudbě a utváření vkusu je důležitý také poslech. Děti budou poslouchat skladby různého charakteru. Nejdříve budou poslouchat pouze krátké asi 1 – 3 minutivé skladby vhodné pro děti.Seznámí se se skladbami rychlými i pomalými, tiše a hlasitě znějícími atd.

K poslechu budou použity kazety a CD s vhodnými skladbami pro děti předškolního věku.

 

Repertoár poslechových skladeb :

CD Hlasy zvířat zoo

CD Hlasy ptáků

CD Poslechni a poznej zvuky – co je to? – hmyz, ptáci, motory, domácí pomocníci

CD Poslechni a poznej zvuky – co je to ? – příroda, doprava, lidé, domácnost

 

Melodizace a rytmizace:

Na dětských říkadlech si děti budou procvičovat správnou výslovnost, intonaci, rytmus slova a také smysl pro hudební formu.

 

Orientační repertoár říkadel :

Šnečku, šnečku, vystrč růžky

Halí, belí, koně v zelí

Náš táta šel na houby

Naše kočka strakatá

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

Žába leze do bezu

Zavírám, zavírám les

Běžel zajíc kolem plotu

Śel Janeček na kopeček

 

Hra na tělo a hra na dětské nástroje :

Děti se budou seznamovat s dětskými Orffovými nástroji rytmickými a melodickými.

Rytmické : hůlky, bubínek, tamburína, triangl, rumbakoule atd.

Melodické : zvonkohra, metalofon, xylofon

Na rytmické nástroje se budou děti také učit hrát.

Jako průprava hry na rytmické nástroje bude využívána také hra na tělo – tleskání, dupání, pleskání a další.

 

Hudebně pohybová výchova :

Předškolní děti vnímají a prožívají hudbu nejčastěji prostřednictvím pohybu. Velmi důležité je pohybovou aktivitu rozvíjet a vést děti k hlubšímu prožitku. Pohybová složka v hudebně pohybových činnostech bude obsahovat jednoduché pohyby – chůzi, běh, poskoky, lezení, podřepy, pohyby rukou atd. V hudebně pohybové výchově se bude učitelka snažit, aby děti získaly schopnost prostorové orientace – pohyb vpřed, pohyb vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů atd.

Do hudebně pohybových činností bude učitelka zařazovat dramatizaci písní – děti vyjadřují obsah písně pohybem, tělesná cvičení spojená s hudbou a hry se zpěvem.