Grafomotorika

Učitelka: Bc. Erika Chytilová

 

Výchovně – vzdělávací cíl

- rozvoj specifické motoriky – zaměření na rozvoj jemné mototoriky, koordinované pohybové aktivity při grafitických projevech ( souvislost s lateralitou )

- nácvik základních tvarových prvků odpovídajících věku dítěte ( postup podle obtížnosti jednotlivých grafémů )

- analýza psacího pohybu ( zejména přítlakových čar )

- důraz na správnou hygienu psaní – správné sezení, držení tužky – navození správného držení tužky, natočení psací podložky ( papíru ), osvětlení psací plochy, doba kdy dítě píše, dodržení zrakové hygieny, vytváření radostné pracovní atmosféry

- využití uvolňovacích kresebných cviků

- předcházení grafomotorických obtíží

- respekt návyků psaní levou rukou – zvláště úhlu pronace, sklonu psací podložky

- upevnění základních grafémů

- nácvik grafémů s využitím rytmizace básní a říkadel

- nácvik grafémů na interaktivní tabuli + zařazení předgrafomotorických cviků

 

 

Očekávaný výstup

- dítě zvládne základní tvarové prvky a grafické linie odpovídající věku bez grafomotorických obtíží, spontánní koordinovaná pohybová aktivita ( dle laterality )

- správné směrování přítlakových čar ( jiné u L a P )

- schopnost provádět uvolňovací kresebné cviky dle věku, využití interaktivní tabule a jednotažek

- správný úchop psacího náčiní podmíněné spodním držením ( P i L) – důležité – úhel pronace

- dítě natáčí psací podložku, tak aby dosáhl optimálního sklonu tvarových prvků ( začíná se až na konci předškolního věku ) – libovolně u levorukých dětí

- zvládnutí navozeného dovnitř otočeného příčného úchopu až po správný úchop tužky

- uvědomění správného sezení

- uvědomění P – L orientace

- udržení pozornosti dle věku dítěte

 

METODIKA GRAFOMOTORIKY

Základní tvarové prvky

- obecně se uvádí, že pro dítě jsou nejsnadnější čáry a to směrem k tělu – smrštění svalů je rychlejší než rychlost jejich roztažení, prsty snáze ohýbají, přitahují k tělu, než odtahují od těla. Pak čáry vedené vzhůru a směrem od těla jsou pomalejší a s menším přítlakem. Čáry vedené dolů a směrem k tělu jsou rychlejší a s větším přítlakem, po té čáry šikmé, střídání delších a kratších čar                            

 kruhy - stopa pohybu ruky, který je krouživý ( vznikají kružnice ). Svalstvo ruky se snáze smršťuje k tělu než odtahuje od těla.

Ruka podléhá zemské tíži a má tendenci pohybu směrem dolů k tělu.

Kružnice se ve směru svislém protahují, vznikají ovály. Podle směru pohybu ruky levotočivé nebo pravotočivé. Rozvinutím oválu vznikají kličky. levotočivých oválů vznikají horní kličky a z pravotočivých oválů dolní kličky

- zúžením kliček při posunu ruky po řádku vzniká vratný tah. Na jeho konci se ruka krátce zastaví, aby změnila směr. Výsledkem jsou oblouky dolní ( gyrlandy při kroužení doleva ) a horní obloky ( arkády ) při kroužení doprava

- Natočíme – li papír do psací polohy mění se sklon oblouků, z dolních oblouků vznikají dolní zátrhy a z horních oblouků vznikají horní zátrhy

- Přecházíme – li z jednoho oválu do druhého a změníme směr kroužení tvoříme hadovku. Stejně vzniká vlnovka.

 - spirály  dítě zvládne až pokud zvládne předchozí grafémy a to i často i s dopomocí – vedení ruky

 

Hygiena psaní

Správné sezení – dítě sedí na celém sedadle, nohy ohnuty v kolenou – chodidla opřeny o podlahu, trub mírně nakloněn, hrudník se nedotýká lavice ( zhruba 3 – 6 cm na šířku dětské dlaně od lavice ), ramena ve stejné výši, předloktí souměrně na lavici směřují k sobě přibližně v pravém úhlu a jeho vrchol je před středem těla, předloktí se opírá o desku lavice asi ve ¾, lokty jsou mírně oddáleny od trupu a jsou mimo psací desku, váha těla je na sedadle, hlava rovně v prodloužení páteře – mírně skloněna nad papírem – asi 30 cm.

- ruka, která nepíše při psaní přidržuje papír a posouvá jej nahoru, aby psaný řádek byl přibližně stále stejně vzdálen od těla dítěte. Ruka, která přidržuje papír leží volně na sešitě asi o 2- 4 cm níže než píšící ruka.

- správné sezení lze dodržovat jen tehdy, sedí – li dítě ve školním nábytku, který odpovídá jeho tělesné výšce, zejména nevhodný je nábytek vysoký, kdy dítě sedí s lokty odtaženými daleko od těla.

 

Správný úchop tužky – špetkovité držení s neprolomeným ukazováčkem. Tužka směřuje k rameni, ruka se stáčí směrem vzhůru, opírá se předloktím, aby zápěstí bylo uvolněno, prsty píšící ruky jsou pod grafémem. Tužku držíme asi 3 cm od hrotu, tužka svírá s plochou papíru úhel 45 °. Tužku dítě uchopuje spodním držením ( P i L) – nejlépe se učí ve stoje na tabuli v úrovni hlavy ( ruka nad papírem – ruku vedeme, v sedě na papíře ).Celá píšící ruka lehce leží na prvních dvou článcích malíku, aby se při psaní mohla volně posunovat. Dlaň ruky svírá úhel pronace k desce stolu asi 45°

 

!!!! kontrolu správného směřování tužky k rameni lze provést – A5 papír zabalíme do kornoutu z rohu do rohu, nasadíme jej na konec tužky – tužka se prodlouží a můžeme dobře vidět, kam konec tužky směřuje !!!!!Tužka nesmí být kratší jak 10 cm

 

Natočení psací podložky – Začínáme až na konci předškolního věku! Zpravidla se doporučuje, aby okraj papíru byl odchýlen od okraje desky stolu o 15 - 25°

U leváků papír rovně nebo doprava či doleva nakloněný ( podle toho jak dítěti vyhovuje )

Obvykle nesprávný sklon papíru podmíněn – nesprávným sedem či úhlem pronace.

 

Metodika psaní levou rukou

- metodika psaní levou rukou se opírá především o návyky správného držení tužky, polohy ruky, těla, sklonu papíru. Levák by měl zaujmout polohu odpovídající zrcadlovému obrazu polohy píšícího praváka. Úprava pronace v průběhu psaní má u leváků opačný charakter než u praváků. Zatímco u praváků se úhel přiklonění dlaně k papíru postupně zmenšuje, u leváků se zvětšuje. Proto se doporučuje u leváků větší pronace levé ruky (stočení hřbetem směrem nahoru) než u praváků.

 

Uvolňovací kresebné cviky:

- masáže ruky

- hra s masážním míčkem v dlaních ( např. bodlinkový )

- kroužení ruky

- psaní na hřbet ruky ( dvě děti mezi sebou )

- kresebné cviky provádíme v co největším tvaru a to nejlépe ve stoji na svislou plochu – dítě kreslí ve výši očí – navození spodního úchopu ( vedení ruky ), lze provádět i na vodorovnou plochu

- cviky provádíme na velký formát papíru a postupně zmenšujeme

- kresebné cviky řadíme podle obtížnosti, je vhodné postupovat dle vzniku grafických elementů písma

 

Grafomotorické obtíže:

-  nadměrný nebo naopak nedostatečný přítlak na podložku

-  tremor ( třes ) grafické linie

křečovitost

- neplynulost grafické linie

- potíže při zvládání grafických elementů ( tvarů ) písma či grafémů

- nesprávný úchop tužky

- nadměrná velikost grafémů či jejich nadměrná šířka