Úplata

VNITŘNÍ SMĚRNICE
o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání


I. Úvodní ustanovení
 
Tato vnitřní směrnice se řídí zákonem č.564/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. 
 
II. Obecná ustanovení
 
Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt dítěte v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2.
 

1. Výše úplaty

 
1.1.Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Základní částka se stanoví vždy při přijetí dítěte a k 1.září příslušného kalendářního roku. Takto stanovená základní částka je v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2 jednotná pro všechny děti, výjimku tvoří děti v posledním ročníku mateřské školy, kterým je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně. Dětem s odkladem povinné školní docházky se vzdělávání poskytuje za úplatu.
  
1.2.Ředitelka mateřské školy může stanovit maximální hranici úplaty dle zákona.
 
1.3.Finanční částku lze měnit. Propočítá ji účetní, s níž má škola uzavřenou smlouvu a to vždy k 1.září příslušného školního roku z předcházejícího kalendářního roku a tuto projedná s ředitelkou mateřské školy. Tato částka bude stanovena vždy na období od 1.září do 31.srpna následujícího školního roku.
 
2. Užití úplaty
 
Mateřská škola použije úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Přerov, U tenisu 2.
 
3. Úhrada úplaty
 
3.1.Povinnost uhradit úplatu se vztahuje na rodiče dítěte, jiného zákonného zástupce nebo ty, kteří požadují umístit dítě do předškolního zařízení ( dále jen plátce ) a to nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc a to na účet Mateřské školy Přerov, U tenisu 2.
 
3.2.Úplata se hradí v polovině měsíce buď hotově v kanceláři školy proti podpisu, ředitelka mateřské školy vydá plátci stvrzenku o přijetí hotovosti nebo formou trvalého příkazu, popřípadě po dohodě s ředitelkou školy jiným způsobem bankovního převodu.
 
3.3.Úplata je hrazena za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné podobě (případně snížení v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění).
 
4. Osvobození od úplaty
 
4.1.Osvobozen od placení bude plátce, který:
- pobírá dávky v hmotné nouzi (viz zákon č.111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) osvobození dle § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 
4.2.Nárok na osvobození od úplaty je plátce povinen prokázat. Nárok se prokazuje kopií oznámení o přiznání pobírání dávek v hmotné nouzi. Ředitelka mateřské školy čtvrtletně ověřuje nárok plátce na pobírání sociálního příplatku nebo dávek v hmotné nouzi dolžením potvrzení příslušného orgánu zákonným zástupcem. Termín pro doložení potvrzení o oprávněnosti osvobození od úplaty za čtvrtletí je do 30. dne v měsíci následujícího po uplynulém čtvrtletí.
                                                                                                   
4.3.Nárok na osvobození se uplatňuje u ředitelky školy. Nelze osvobozovat zpětně.
 
4.4.Plátci, kteří neprokáží nárok na osvobození od úplaty, jsou povinni uhradit příspěvek ve stanovené výši.
 
5. Snížení úplaty
     
 
5.1.V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně sníží v závislosti na počtu vyučovacích dnů, po které je provoz mateřské školy uzavřen. V případě, že bude mateřská škola uzavřena celý kalendářní měsíc, úplata se sníží na nulu. Snížení úplaty v měsíci červenci a srpnu nepodléhá správnímu řízení.
 
5.2.V případě přerušení provozu mateřské školy( v průběhu roku) po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci se úplata rovněž poměrně sníží. Snížení úplaty v tomto případě nepodléhá správnímu řízení.
 
 
6. Sankční opatření
 
V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu či v nesprávné výši v neprospěch mateřské školy může  po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout ředitelka školy o ukončení předškolního vzdělávání.
 
 
III. Závěrečná ustanovení
 
 Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2013.