Legislativa

Provoz mateřské školy se řídí zejména těmito právními předpisy:

-
zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
- prováděcí vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
- vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování
- zákon č.500/2004 Sb., správní řád
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění