O škole

Základní informace o mateřské škole


Mateřská škola byla vybudována jako účelové zařízení a otevřena pro děti v roce 1974.
Od 1. července 1994 je právním subjektem. Do sítě škol byla zařazena v roce 1996.
Zřizovatelem je Statutární město Přerov.
Mateřská škola je situována na pozemku uprostřed zeleně, v klidném a bezprašném prostředí, v těsném sousedství základní školy a sídliště. K patrové budově náleží zahrada školy s množstvím stromů a keřů poskytujících dostatek prostoru k relaxaci a pohybovým aktivitám. V blízkém okolí školy protéká řeka Bečva, hned za ní se rozkládá park Michalov a přírodní areál Laguna. Tady se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi.
 O 98 dětí ve čtyřech třídách rozdělených podle věku pečuje 8 plně kvalifikovaných učitelek. K souhře kolektivu přispívají tři provozní pracovnice včetně pracovnice výdejny stravy. Stravu dovážíme ze Školní jídelny - vývařovny U tenisu 4.

Od 1. 9.2010 má mateřská škola odloučené pracoviště v Henčlově s kapacitou 25 dětí. Interiér budovy byl zrekonstruován podle norem odpovídajícím dětem předškolního věku.

Provoz mateřské školy U tenisu: 6.15 - 16.15 hodin

Provoz mateřské školy Henčlov: 6.30 - 16.00 hodin

 

Výši úplaty stanovuje ředitelka mateřské školy vždy od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku dle Směrnice pro stanovení úplaty.
Úplata pro období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 pro obě mateřské školy:
397,- Kč pro děti s celodenním pobytem

 

Stravné:

dopolední svačina

9,- Kč

oběd

17,- Kč

odpolední svačina

8,- Kč

Stravné dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování
(děti starší 6-ti let)
dopolední svačina

9,- Kč

oběd

21,- Kč

odpolední svačina

8,- Kč


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt MŠ U tenisu 2: 581 331 581

Kontakt MŠ Henčlov:    581 332 402

Kontakt ŠJ U tenisu 4:  581 201 259Zaměření mateřské školy
Celé výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na výchovu k ochraně svého zdraví, úctě k sobě samému, ochraně životního prostředí, péči o okolní svět a péči o sebe sama.
Nejen ochrana zdraví člověka, ale i zdraví přírody a sounáležitost s ní považujeme za nezbytnou součást osobnosti člověka.

 

Školní vzdělávací program pod názvem "Otevíráme dveře do světa poznámí" je zpracován se smyslem rovnoměrně, vyváženě a uceleně nabízet dětem širokou škálu podnětů z různých oblastí lidské činnosti, rozvíjet duševní pohodu, psychickou i tělesnou otužilost a zdatnost, intelekt, řeč a jazyk, utvářet vztahy dětí k ostatním dětem a dospělým, osvojit si základy společenských, morálních  a estetických hodnot, založit elementární povědomí o okolním světě, vlivu člověka na vše, co jej obklopuje. Nezbytným a všudypřítomným prvkem jsou prosociální vztahy dětí navzájem, vztahy k okolními světu, projevy přátelství, pomoci, ohledu a spolupráce.

 

Koncepce školy

Výchovou, vzděláváním a veškerými činnostmi probíhajícími v mateřské škole respektovat a rozvíjet osobnost dítěte a jeho zdravý tělesný i duševní vývoj.

Vede děti k povědomí, že člověk ovlivňuje svým chováním a jednáním sám sebe, vazby v přírodě, ať již kladně nebo záporně a je za své jednání odpovědný jak v chování k sobě samému, tak k okolnímu světu.

Co nabízíme
Prostředí, které děti obklopuje je současně utváří a naším krédem je vytvářet pohodové, estetické a podnětné prostředí s bohatou nabídkou činností a aktivit, ze kterých si dítě je schopno vybrat a rozvíjet tak svou osobnost.
Chceme nabídnout řadu aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dětí tak,aby se naplnilo a nepromarnilo vše dobré, co dítěti bylo dáno do vínku jako možnost a mohly tím být položeny základy pro celoživotní rozvoj osobnosti každého jednotlivce.


Aby dítě bylo zdravé, musí mít pohodu. To platí i naopak. Pocit zdraví je výsledek pohody tělesné i duševní. A proto se staráme  o tělesný rozvoj, fyzickou zdatnost a otužilost dětí. Pohyb je pro děti tou nejpřirozenější činností.

V roce 2006 jsme navázali spolupráci s tenisovou školou a můžeme dětem nabídnout aktivní hru minitenisu. Minitenis je zmenšený tenis umožňující dětem ve věku pěti a šesti let hrát tenis podobně jako dospělí. Do mateřské školy dochází trenéři, kteří formou her a soutěží seznamují děti s držením rakety, ovládáním míčku raketou, postupně by děti měly zvládnout chytání míčků házených trenérem, odpalování míčků házených trenérem přes síť jak z místa, tak v pohybu.

 

Pilotní je spolupráce s Lyžařskou školou v Hlubočkách u Olomouce, kde se děti učí  základům lyžování nebo se ve svých již získaných dovednostech zdokonalují pod vedením studentů Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Palackého v Olomouci.


Od podzimu do jara otužujeme děti pravidelným  navštěvováním sauny.


Pohybovou zdatnost, otužilost a vytrvalost děti získávají aktivní turistikou.


Děti každoročně navštěvují předplavecký výcvik a účastní se atletické olympiády mateřských škol.

Vnitřnímu klidu,rovnováze a soustředěnosti se děti učí při jógových cvičeních.

Nedílnou součástí okolních podnětů je rozvoj estetického vnímání světa. Děti se zdokonalují v hudebních, výtvarných a dramatických oblastech.


Co je naším cílem
Spokojené a šťastné děti
Společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
Spolupráce s rodinou - výchovné působení chápeme jako integrační proces rodiče - dítě - pedagog.