6. kapitola: Co dělají dvojnožci, období únor 2017

03.04.2017 05:58

 

4. integrovaný blok: Den co den, to nové kouzlom, téma„Co dělají dvojnožci“
Záměr celku
    -    
mít povědomí o lidových tradicích spojených s masopustem
    -     připravit děti na karneval v mateřské škole
    -     rozvíjet u dětí zdravou soutěživost, vést je k radosti nejen z vítězství, ale
          i z účasti v pohybových hrách a soutěžích
    -     zavítat s dětmi do pohádkového světa, seznámit je s různými
          pohádkovými postavami a jejich vlastnostmi, umět rozlišit dobro a zlo,
          uvědomit si svět reálný a pohádkový
    -     přiblížit dětem pracovní profese dospělých lidí (jak se jmenují, kde se
          vykonávají, co je k nim zapotřebí)
    -     uvědomit si, že jsme si všichni rovni, i když máme každý jinou profesi,
          ocenit práci druhých a umět vyjádřit dík
     -    vědět, jakou profesi má maminka a tatínek, znát hodnotu lidské práce
     -    umět odlišit práci a hru
     -    pochopit různá rčení, v nichž se odráží lidová moudrost jako „bez práce
          nejsou koláče“, „s chutí do toho a půl je hotovo“, „komu se nelení, tomu se
          zelení“, „práce kvapná, málo platná“, „dvakrát měř a jednou řež“
      -   rozvíjet pracovní dovednosti
Klíčová slova
     -   
profese, povolání, hra, práce, vytrvalost, dovednost, pracovitost, píle,
          lenost, odměna
Vzdělávací nabídka
     -    námětové hry na profese
     -    sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti
     -    hudební a hudebně pohybové hry

     -    poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě
          vidělo nebo shlédlo
     -    činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků
          (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou,
           obrazovým materiálem, médii…)

     -    estetické a tvůrčí aktivity

     -    dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad
Logopedická prevence
     -    rozlišování zvuků hudebních nástrojů
     -    hra se zvukovým pexesem (hledání dvojic krabiček stejně znějících)

hra s netradičními rytmickými nástroji –

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581