1.kapitola: Já a můj dvojnožec, období září

17.09.2016 23:40

1. integrovaný blok: Kamarádi, pojďte k nám
"Já a můj dvojnožec - jak to všechno začalo"

Záměr celku
Opětovné sjednocení kolektivu po prázdninách, nové děti dostanou dostatek času na seznámení s novým prostředím, učitelkami a novými kamarády. Přiměřeným a přitažlivým způsobem (příběhy kocoura Modroočka a kočky Justýny) si vytvoříme základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti i učitelky. Posilování větší samostatnosti a odvahy dětí při vyřizování jednoduchých vzkazů učitelkám – odcházení po obědě, půjčení pomůcky nebo hračky ve vedlejší třídě, požádání o návštěvu kamaráda ve třídě Motýlků aj.

Klíčová slova
kamarád, přátelství

Vzdělávací nabídka

 • respektování mluvčího při vyprávění v komunitním kruhu (použití klubíčka jako symbolu ke sdílení prožitků
 • umět pozdravit, poděkovat, rozloučit se s očním kontaktem
 • samostatně udržovat pořádek ve třídě, vědět co kam patří
 • chápat, že osobní odlišnosti jsou přirozené  - každý jsme jiný
 • vytváření citových vazeb, prosociální hry, rozvíjení spolupráce dětí
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci – báseň Kamarád
 • využití pohádek, dramatizace a převleků jako prostředku k překonání ostychu dětí
 • kooperativní výtvarné činnosti - skupinová práce dětí, vlastní výzdoba, kresba mš s kamarády
 • rozloučení s Bobem a Bobkem a seznámení s knihou „Z deníku kocoura Modroočka“
 • prožitkové dopoledne – návštěva živého kocourka ve třídě, pozorování stavby těla, charakteristických detailů se slovním popisem, schopnost vyjádřit vlastní pocity, emoce
 • kresba zvířecí figury na základě čteného příběhu „Kocour Modroočko“

Čtenářská gramotnost
budování kladného vztahu ke knize a k literatuře, k mluvenému a prioritně čtenému slovu
vyhledávání stejných písmen  - pexeso, vyhledávání grafické shody

Matematická pregramotnost
počítání klubíček v košíku, přiřazování stejného počtu klubíček podle teček na házecí kostce
orientace v prostoru a rovině – hra iotobo, vkládání tvarů do předlohy, vložit pootočením kolem osy (rozvíjení logické úvahy) –kočka

Logopedická prevence
rozvoj expresivní stránky řeči – aktivní slovní zásoba, smyslové hry, grafomotorické cvičení - uvolněné zápěstí – namotávání rozmotané vlny na klubíčko,

Spolupráce s rodiči
třídní schůzka s představením třídního vzdělávacího programu a návrhem spolupráce při společném vedení deníku kocoura Modroočka
zapojení rodičů do projektu „Celé Česko čte dětem“ – odpolední literární chvilka
zapojení dětí do celoročních pohybově dovednostních projektů – minitenisová škola, lyžařská škola, program otužování - sauna, in-line, kroužek anglického jazyka

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581