Aktuality

 

Vážení rodiče, milé děti, 
prázdniny jsou nenávratně za námi. V pondělí 4. září se opět uvidíme v nových třídách. Děti povyrostly a tak se posouvají o jeden stupínek výš, to znamená do vyšší třídy. Seznamy najdete při vchodu do hlavní budovy na nástěnce.

Informujeme rodiče, že Zařízení školního stravování Kratochvílova 30 zvyšuje od 1.9.2017 ceny stravného.
Celodenní stravné činí 34,- Kč, u dětí s odkladem povinné školní docházky pak 38,- Kč/den. Upravte si měsíční limit pro sražení inkasní platby.

Školné
Od 1.9.2017 dochází ke změně výše školného, měsíční částka je 397,- Kč. Upravte si své trvalé příkazy na uvedenou výši. Platba musí být dle školského zákona připsána na účet školy do 15. dne kalendářního měsíce.
Termín srážky si zadejte tak, aby transakce z jiné banky než České spořitelny proběhla včas. Po tomto datu Vám bude počítáno penále z prodlení. Číslo účtu školy je 1881774309/0800, variabilní symbol se neuvádí, do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení dítěte, text školné. Trvalý příkaz si zadejte září 2017 až červen 2018 včetně. Na červenec a srpen vybíráme školné
v hotovosti. 

Kdo školné neplatí - zákonní zástupci dětí:
v režimu povinného předškolního v zdělávání (na základě školského zákona)

nově dětí s odkladem povinné školní docházky (na základě školského zákona)
pobírajících dávky v hmotné nouzi (musí si podat žádost u ředitelky školy)

pěstouni, kteří mají svěřeny děti do pěstounské péče (musí si podat žádost u ředitelky školy)

ŠKOLNÉ na září 2017
Informujeme rodiče, kteří preferují úhradu školného v hotovosti, že mohou takto učinit jen v pondělí 18. září 2017 od 11.30 do 16.15 hodin v kanceláři školy.  

PŘEPLATKY ŠKOLNÉHO
Upozorňujeme rodiče, kteří si přes prázdniny nezrušili svůj trvalý příkaz na platbu školného, že přeplatky budou vypláceny v hotovosti v pondělí 18. září po celý den tj. od 8.00 do 16.15 hodin v kanceláři školy. Vezměte si s sebou doklad totožnosti.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Zveme rodiče na třídní schůzky, které proběhnou v těchto dnech:
1. třída Sluníčka - již proběhla 24. srpna 2017

2. třída Srdíčka - čtvrtek 14. září 2017 v 15:30 hodin
3. třída Berušky - středa 13. září 2017 v 15:30 v hodin
4. třída Motýlci - úterý 12. září 2017 v 15:30 hodin

Školní řád -povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017
Práva a povinnosti rodičů směrem ke škole upravuje školní řád, který je zveřejněn na stránkách školy.
Žádáme rodiče o seznámení s novou aktuální verzí, která reaguje na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., týkající se povinného předškolního vzdělávání, omlouvání dětí ze vzdělávání, žádosti o uvolnění, podmínky individuálního vzdělávání a ověřování úrovně znalostí dětí. Školní řád
a uvedené legislativní změny nabývají účinnosti dne 1.9.2017.
 
Provozní doba školy
Mateřská škola je v provozu od 6.15 do 16.15 hodin. Děti přivádějte nejpozději do 8.15, jelikož se branka v 8.30 uzamkne. Po této době škola negarantuje, že se dostanete z areálu bez čekání, jelikož zaměstnanci školy jsou zaměstnáni jinou prací a nemají prostor na odemykání branky.
V případě, že víte předem o pozdním příchodu, uvědomte o tomto učitelku, aby odložila pro vaše dítě dopolední svačinku.
Branka je pak otevřena od 11.15 do 12.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.15 hodin.